నేటి హిందూ ధర్మం తన ప్రాచీన ఆర్యధర్మం తాలూకు వికాస స్వరూపమే

"మన ఈ వికాసం పరాయి వాళ్ళని అనుకరించిందే అయితే; మన ఆత్మాభిమానాన్ని, ఆత్మ విశ్వాసమునూ, స్వయంపోషకత్వాన్ని నాశనం చేసేదే అయితే; మన ప్రాచీన