వీళ్ళు మారరు

అతి సర్వత్ర వర్జ్యయేత్ అంటోంది శాస్త్రం. మంచితనం, సేవాగుణం ఉండడం చాలా మంచిదే! కానీ దానికి కూడా ఒక పరిమితి ఉంటుంది. గత అరువది ఏడు (67) సంవత్సరాలుగా