సమన్వయ సాధకులు ఆదిశంకరాచార్య

ఆదిశంకరాచార్య జన్మించేనాటికి దేశంలో వివిధ భారతీయ మతాల మధ్య సంఘర్షణలు జరుగుతూ ఉండేవి. అదే సమయంలో బౌద్ధం విశృంఖలంగా మారి, సమాజానికి