కాంగీయులను చూచి జాలి పడవలసినదే!

"ఊపర్ షర్వానీ - అందర్ పరేషాణీ" అనే ఒక తురక సామెత ఉన్నది. నేడు కాంగీపార్టీ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉన్నట్లున్నది. "మోడీ ప్రభావం ఏమీ లేదు,