మూత్రములో రాళ్లను ఇలా నివారించండి

వేపాకును కాల్చి భస్మము చేసిన మూత్రములోని రాళ్లు కరిగిపోవును, పైన తేరిన 'కట్టు' త్రాగు చుండిన మూత్రములోని రాళ్లు పడిపోవును, రసముతో తీసుకొనిన రాళ్ళు వెంటనే