ప్రమాణ స్వీకారంతోనే దౌత్య సంబంధాలకు కృషి

మోదీ తన ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమం నుండే దౌత్య సంబంధాల పని ప్రారంభించారు. ప్రమాణస్వీకారం రోజున సార్క్ దేశాధిపతులను ఆహ్వానించి