ఫోటో వార్త - సంఘ శిక్షావర్గ పథ సంచలన్

మే 29వ తేదీన భాగ్యనగర్ లోని అంబర్ పేటలో