అమ్మ ఒడికి నిఖా అడ్డు కాదు

లవ్ జిహాద్ కానివ్వండి, ఇంకొకటి కానివ్వండి, ఒక హిందూ బాలిక మరొక యువకుడిని వివాహం చేసుకొని తురక మతం పుచ్చుకున్న తరువాత మరలా మాతృ ఒడి