ఏరిన ముత్యాలు - పద్యాలు

మాటకు ప్రాణము సత్యము
కోటకు ప్రాణంబు సుభటకోట ధరిత్రిన్