తెలంగాణ రాజముద్రలో చార్మినారా?! ఇది దేనికి సంకేతం?!

అనేకమంది శక్తివంతమైన రాజులు తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు. శాతవాహనులు, చాళుక్యులు మొదలైనవారు ఎందరో కనిపిస్తారు.  కాలక్రమంలో