హిందువులో స్వాభిమానం నింపిన ఛత్రపతి శివాజి

ఛత్రపతి శివాజి హిందూ పద పాదుషాహిగా పట్టాభిషేకం చేసుకున్న తరువాత హిందువులు మళ్లీ తల ఎత్తుకుని తిరగడం ప్రారంభించారు.