తల్లి, తండ్రి తరువాతి గౌరవనీయ స్థానం గురువుదే

భారతీయ ఆర్ష సంస్కృతి జీవన విధానంలో గురువుకు అత్యంత గౌరవనీయ ప్రాధాన్యము ఇవ్వటం జరిగింది. సమాజంలో తల్లి, తండ్రి తరువాత అత్యంత గౌరవనీయ స్థానం