మతమార్పిడుల కోసం నదీ తీరాలలో పాగా వేస్తున్న క్రైస్తవులు

క్రైస్తవులు ఆంధ్రపదేశ్ లో మరో క్రొత్త అవతారం ఎత్తి వివాదాలు సృష్టిస్తున్నారు. రాజమండ్రిలోని కోటిలింగాల రేవుకు సమీపంలో టింబర్ మర్చంట్ కల్యాణమండపము