సమాజ హితమే జర్నలిస్టుల మతం

'స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత దేశంలో ముఖ్యమైన రంగాల అభివృద్ధికి ఎన్నో ప్రణాళికలు వేసుకున్నాం. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తొలిరోజుల్లో మీడియాలో పనిచేసే అందరిలో