కార్యాచరణ సరే... భరోసా కల్పిస్తారా?

మాతృగడ్డకు తిరిగి వెళ్తున్నామని సంబరపడాలో లేక తమ రక్షణకు భరోసా ఉంటుందో లేదో అన్న భయం మధ్య బిక్కు బిక్కుమంటూ గడపాలో తెలియని