మూర్ఛ వ్యాధి నుండి ఉపశమనం

ఉసిరికాయల రసములో సమానముగా దేశవాళీ (జెర్సీ ఆవు నెయ్యి విషంతో సమానం) ఆవునెయ్యి కలిపి ఆ మిశ్రమమును - కొడిశ పాలగింజలు, మిరియాలు మరియు