ఏడేళ్ళ వయసులోనే ధర్మప్రవచనాలు

బీహారు రాష్ట్రానికి చెందిన ధర్మపురాశ్రమంలో శివానంద తివారి అనే ఏడు సంవత్సరాల బాలుడు భగవద్గీత, పురాణాలను క్షుణ్ణంగా చదువు కున్నాడు. స్థానికంగా