సుమతీ శతకము

కూరిమి గల దినములలో
నేరములెన్నడును కలుగనేరవు, మరి యా