ఎయిడ్స్ తో పాటు అన్నీ పోతాయి

స్వాతంత్ర్యం  విలువైనది, దానిని సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే, అదే విశృంఖలత్వానికి దారి తీస్తుంది. సృష్టిలో మానవులకు వివిధ స్వాతంత్ర్యా లను ప్రసాదించినది హిందూ జాతి