హిందూ ఎన్ సైక్లోపీడియా

హిందూ పరంపర పరిశోధనా సంస్థ (I.H.R.F.) కు అనుబంధంగా పరమార్థనికేతనం అనే వేదికకు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడైన చిదానంద సరస్వతి స్వామి వారు ఎన్ సైక్లోపిడియా