అంతర్గత కలహాల్లో ఇస్లాం

ప్రపంచంలో 66 ముస్లిం దేశాలున్నాయి. ఇస్లాం గొడుగు కింద మేమంతా ఒకటే అని చాటి చెప్పేందుకు ముస్లిం మత ప్రవక్తలు ప్రయత్ని స్తుంటారు. కాని ముస్లింల మధ్య అనేక