అపర భగీరథ ప్రయత్నం గంగానది శుద్ధి

ఆనాడు భగీరథుడు గంగను దివి నుండి భువికి తీసుకొని రాగా ఈనాటి అపర భగీరథుడు (నరేంద్రమోది) గంగాశుద్ధి కార్యక్రమాన్ని అకుంఠిత దీక్షతో చేపట్టాడు.