నరేంద్రమోది అడుగు జాడలలో...

'టీ అమ్మటం మొదలుపెట్టి ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి ఎక్కి ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్రమోది అడుగుజాడలలో మేము కూడా నడుస్తాము, ఆయన లాగే దేశసేవ చేయాలని మా కోరిక'