వెంట్రుకలు వత్తుగా పెరుగుటకు...

సన్నటి మర్రి ఊడలు మరియు గుంటగలగర ఆకు సమభాగములుగా కలిపి, మెంతికూర తగినంత నీళ్లలో కల్కము వలె నూరి, మామిడి జీడి, ఉసిరిక వలుపు