భారతదేశంలోనే మసీదులెక్కువ

ప్రపంచంలో 50కి పైగా ముస్లిం దేశాలు ఉన్నాయి. అక్కడ మసీదులకు కొదవ లేదు. పైగా వారి దేశాలలో ఇతర మతస్తుల ఆలయాలు అసలు ఉండవు. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే