ఆక్రమణ - అసహనం ముస్లిం, కమ్యూనిస్టుల సహజ లక్షణాలా?

భారతదేశంలో ముస్లిం, కమ్యూనిస్టులలో ఆక్రమణ, ఆసహనం వారి సహజ లక్షణాలుగా కనబడతాయి. దానితో సమస్యలు, సంఘర్షణలు తలెత్తుతుంటాయి. ఈ మధ్యకాలంలో ఉత్తరప్రదేశ్ లోని