కాదేదీ 'మతమార్పిడి' కనర్హం

By Hook or By Crook or By Both అని ఆంగ్ల సామెత ఉంది. అనగా 'మోసం చేత గాని, ద్రోహం చేత గాని లేదా మోసం-ద్రోహం రెండూ కూడా చేసి పని సాధించాలి' అని