వ్యవసాయానికి ఆధారం గోవు

అది 2009 సెప్టెంబరు 30. ఆ రోజున ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో భారతదేశంలో మరో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనానికి విశ్వమంగళ గోగ్రామ యాత్ర ప్రారంభమైంది.