వినాయక చవితి పూజ ఆరోగ్యప్రదం

మనం జరుపుకొనే పండుగలలో ఆచరించే ఆచారాల్లో శాస్త్రీయత ఇమిడి ఉంటుంది. అటువంటి గొప్ప సంస్కృతికి మనం వారసులం. మాతృమూర్తిలా మన శుభం