హైందవేతర మత సంస్థలు మా గ్రామాలలో అడుగు పెట్టరాదు

కొన్ని ప్రాంతాలను వెనుకబడిన ప్రాంతాలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. 'నవ్విన నాపచేలే పండుతాయి' అన్నట్లు చిన్నచూపుకు గురైన వారే ఆదర్శంగా నిలుస్తారు కొన్నిసార్లు. సిర్సీగుడా