స్త్రీల సమస్యలు - పరిష్కారాలు

రావిచెట్టు పండ్లను తెచ్చి నీడలో ఆరబెట్టి, ప్రత్తి గింజలను మెత్తగా పొడిచేసి 2 గ్రాములు, ప్రతిదినమూ ఉదయం పూట రెండేసి, కరక్కాయ పెచ్చులు పావుతులము (మూడు గ్రాములు)