పుత్రోత్సాహంబు నాడు పొందుర సుమతీ !

పుత్రోత్సాహము తండ్రికి
పుత్రుడు జన్మించినపుడె పుట్టదు, జనులా