మళ్ళీ వచ్చిన మృతసంజీవని

నిర్జీవంగా పడిఉన్న లక్ష్మణుని ప్రాణాలను కాపాడటానికి ఆంజనేయుడు హుటాహుటిన హిమాలయాలకు వెళ్ళి 'సంజీవని' మొక్కను తెచ్చి ప్రాణదానం చేసిన విషయం