విలీనం మాత్రమే కాదు విముక్తి

325 సంవత్సరాల బానిసత్వం అంతమైంది. భారత్ స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చుకుంటున్న శుభ తరుణం. బ్రిటిష్ వాళ్ళు దేశం వదలి వెళ్లారు. కాని దేశంలో ఉన్న 554 స్వతంత్ర