పున:ప్రారంభమైన విశ్వవిఖ్యాత నలందా విశ్వవిద్యాలయం

నలందా విశ్వవిద్యాలయం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచింది. 800 సంవత్సరాలకు పూర్వం విలసిల్లిన విద్యాలయం. క్రీ.శ.473 నుండి 1193 వరకు వేలాదిమంది విద్యార్థులకు