పాశ్చాత్య ఆర్థిక వ్యవస్థ మోసంతో అమ్మకాలను పెంపుదల చేస్తున్నది

అవసరాన్ని బట్టి ఉత్పత్తి కాకుండా ఉత్పత్తిని బట్టి మానవుడి అవసరాలను పెంచుకొనే ధోరణి సమాజంలో ఏర్పడటంతో వ్యాపారస్తుడు మానవుడి కొనుగోలు శక్తినిగాని,