బాపుకు శ్రద్ధాంజలి

బాపు గొప్ప రామభక్తుడు. రామాయణ మహాకావ్యాన్ని పదిసార్లు పది విధాలుగా చిత్రీకరించారు. రాముడు తన గొప్పతనాన్ని తానే చెప్పుకొనేందుకు త్యాగరాజస్వామిగా