తెలంగాణ తొలి ప్రభుత్వ పయనమెటు..?

లోకహితం మాసపత్రిక ఆగష్టు సంచిక బాగున్నది. హితవచనంలో -'నా జీవన స్వప్నం చెల్లాచెదరైంది' అని