జాతీయ పతాకాన్ని గౌరవించడం ఇస్లాంకు వ్యతిరేకమా?

ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన రెండు సంఘటనలు యాదృచ్ఛికమే కావచ్చు, కాని వేరు వేరు స్వరూపాలుగా జరిగాయి. ప్రతిసంవత్సరం ఆగష్టు 15వ తేదీన భారత