దేశంలో మార్పు తెద్దాం

2014 ఆగష్టు 15నాడు భారతీయులు ఎర్రకోటపై జరుపుకొన్న స్వాతంత్ర్యదినోత్స వానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. అంతకుముందు 66 సంవత్సరాల పాటు జరిగిన