రాజ్యాధికారమే అన్ని సమస్యలకూ పరిష్కారం కాదు

రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘము 1925వ సంవత్సరం విజయదశమి పండుగ రోజున ప్రారంభమైంది. ఈ విజయదశమికి 89 సంవత్స రాలు