గంగశుద్ధికి కేంద్రం భగీరథ ప్రయత్నం

నాడు గంగను భూమిమీదకు తీసుకురావడానికి భగీరథుడు ప్రయత్నించాడు. గంగానది జీవనది. పాడిపంటలనందిస్తున్న గంగ, దేశంలోని నాలుగు రాష్ట్రాల