చైనాకు 'యోగ' మహాదశ

ఒకప్పుడు మన యోగాను చూసి విదేశీయులు నవ్వేవారు. నేడు యోగ విశిష్టత తెలుసుకున్న విదేశీయులు యోగాసనాలు సాధన చేస్తున్నారు. ఇటీవల భారతదేశానికి