ఫోటో వార్త

ప్రజ్ఞాసింగ్ ఠాకూర్ పై మాలేగావ్ బాంబుబ్లాస్ట్ కేసు నిందను మోపి, అక్రమంగా నిర్బంధించి ఇప్పటికి 6 సంవత్సరాలు