గృహప్రవేశం - దళితులకూ ఆహ్వానం

ఈనాటికీ అంటరానితనం ఉన్నదంటే విచారకరం. కోలార్ జిల్లాలో (కర్నాటక) ఈ జాడ్యం ఇంకా కొనసాగుతున్నది. ఈ జాడ్యం వదిలించడానికి తన ప్రయత్నంగా