స్ఫూర్తిదాయకం

1836-46 మధ్యకాలంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా గిరిజన గ్రామాల్లో స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాల కోసం నైజాం ప్రభుత్వంపై రాంజీగోండు పోరాటం చేశాడు. రాంజీగోండు తరువాత గిరిజనులకు