హిందూ సంస్కృతిని పునరుద్ధరించాలి

'మన సనాతన గురు-శిష్య పరంపర దెబ్బ తింటున్నది. పురాణాలు, భగవద్గీతల అధ్యయనం తగ్గుతున్నది. మనం హిందూ సంస్కృతిని గౌరవించి తిరిగి పునరుద్ధరించాలి, హిందూ