భారత్ కు 'మామ్' అతి భారీ విజయం

మన సాంకేతికత సామర్థ్యం గురించి, అంతరిక్ష ప్రయోగవేదికలాంటి భారీ ఖర్చుతో కూడిన రంగంలో తక్కువ ఖర్చుతో విజయాలు సాధించే తీరు గురించి 'మామ్'