గాంధీజీ సర్వోదయం

"నేను కలలుగన్న స్వతంత్రము కేవలం రాజకీయమైనది కాదు, క్రొత్త భావాలతో సరిక్రొత్త సమసమాజాన్ని, క్రొత్త సంస్కృతిని సృష్టించాలని అనుకొన్నాను. భూమ్మీద దేవతల పరిపాలనను