అటువంటి పనులను ఇతరుల పట్ల చేయరాదు

ఒరులేయవి యొనరించిన
నరవర ! యప్రియంబుదన మనంబున కగు దా